Avís Legal

De conformitat amb la Normativa legal relativa a la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social del responsable del lloc web: Mangrana Ventures S.L.
Domicili Social: calle Denia, nºs. 32-34, (08006) Barcelona, Spain.
CIF: B66379579
E-Mail: info@wtswrng.com
Lloc web: wtswrng.com
Aplicació: WtsWrng?

1. Objecte

Mangrana Ventures S.L (d’ara endavant també el prestador) com a responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web http://wtswrng.com/ i l’ús de l’Aplicació, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Normativa Legal sobre aquest tema, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte de quins són les condicions d’ús del lloc web i de l’ús de l’Aplicació.

A través de la Web, Mangrana Ventures S.L. informa els usuaris sobre els diferents serveis posats a disposició a través d’aquesta.

Tota persona que accedeixi a aquesta Web i/o a l’Aplicació assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin aplicable.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin en la Web i/o en l’Aplicació, perquè aquestes poden sofrir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en elles, sense que existeixi l’obligació de avisar prèviament o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació en el lloc web i/o Aplicació del prestador.

2. Condicions d’accés i ús de la web
2.1. Registre d’Usuari
Amb caràcter general, la prestació dels nostres serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

2.2. Responsabilitat pels serveis oferts.
Els serveis oferts per Mangrana Ventures S.L són de caràcter exclusivament informatiu per als usuaris, per la qual cosa tots els continguts o informacions facilitades als usuaris mai substitueixen el judici d’un metge ni la necessitat d’una consulta mèdica individualitzada referida a un cas concret. Si els usuaris poden estar sofrint una emergència mèdica, han de contactar immediatament amb un metge o trucar al telèfon d’emergències.

Sota cap circumstància els usuaris han d’utilitzar la informació oferta per Mangrana Ventures S.L. per a automedicar-se.

Mangrana Ventures S.L. ha invertit el màxim esforç a assegurar que la informació que s’ofereix als usuaris a través de la Web i/o l’Aplicació està actualitzada i és correcta, però no és possible garantir que sigui així en tots els casos, tenint en compte que la medicina és una ciència en contínua evolució. Consegüentment, Mangrana Ventures S.L. no garanteix la fiabilitat i utilitat dels continguts de la Web ni de l’Aplicació i exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció, accés o qualsevol altra conducta anàloga o similar als continguts. Mangrana Ventures S.L. no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Mangrana Ventures S.L. exclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts.

Els consells i recomanacions de Mangrana Ventures S.L. es basen en la veracitat i exactitud de la informació facilitada per l’usuari. Consegüentment, Mangrana Ventures S.L. no es fa responsable de la falta de veracitat, exactitud i exhaustivitat dels continguts deguda a l’incompliment de l’usuari de facilitar informació veraç i exacta a través de la Web i/o de l’Aplicació.

Mangrana Ventures S.L. no recomana ni valguda l’ús d’un fàrmac en concret o un determinat diagnòstic clínic, ni recomana cap teràpia.Mangrana Ventures S.L. és una font d’informació. Els professionals mèdics són els únics competents per a aplicar el seu judici clínic, per la qual cosa la informació que conté la Web i l’Aplicació no hauria de considerar-se un substitut d’aquell en cap dels casos.

Els consells i recomanacions de Mangrana Ventures S.L no suposen ni generen cap relació contractual amb l’usuari, sigui la de prestació de serveis mèdics o qualsevol altra.
2.3. Obligació de fer un ús correcte de la Web

L’Usuari es compromet a utilitzar la Web i l’Aplicació de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
· sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
· indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
· indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
· sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
· de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers;
· constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. I/o
· vagi en contra de la finalitat a la qual es dirigeix la Web i l’Aplicació.

2.4. Menors d’edat

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, és per això que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir en els seus ordenadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, a pesar que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

2.5. Veracitat de la informació

Tota la informació que pogués facilitar l’Usuari a través dels mitjans autoritzats ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels diferents mitjans autoritzats, en particular l’e-mail, i/o introduïts en l’aplicació. Serà responsabilitat de l’Usuari mantenir tota la informació facilitada a Mangrana Ventures S.L. i/o introduïda en la Web i/o l’Aplicació permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

El prestador s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web i Aplicació, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

La Web i l’Aplicació han estat revisades i provades perquè funcionin correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a aquestes.

Mangrana Ventures S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la Web i/o de l’Aplicació o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i a la disposició dels usuaris en el lloc web i/o l’Aplicació.

El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina Web i/o de l’Aplicació.

4. Cookies
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix en la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc.

Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per a recollir informació de caràcter personal.

Per a més informació, veure la nostra Política de Cookies.

5. Enllaços
Links del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de terceres webs. Atès que des del lloc web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, Mangrana Ventures S.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent a la pàgina Web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’actual art. 11 i 16 de la LSSICE, o anàleg que pugui regir en el futur, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

6. Protecció de dades personals

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en el Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

7. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web i l’Aplicació, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web i en l’Aplicació, pertanyen o a Mangrana Ventures S.L. o, en el seu cas, als seus respectius propietaris, sent ells mateixos els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, en els supòsits en els quals Mangrana Ventures S.L. no és el seu titular, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests, reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant l’esment o aparició en el lloc web i l’Aplicació, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-lo a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina Web i de l’Aplicació o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).»