Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), Mangrana Ventures S.L., informa els usuaris de l’aplicació WtsWrng?, sobre el tractament de les dades personals, que ells voluntàriament hagin facilitat durant el procés de registre, accés i utilització del servei.

 

 1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

 

Mangrana Ventures S.L., amb CIF/NIF núm. B66379579 i domicili a l’efecte de notificacions en carrer Dènia, 32-34 P.2 Pta.1 de Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 44505, Foli 83, Secció 8a, Fulla 458064, inscripció 4a [1] , és l’entitat responsable del tractament de les dades facilitades pels clients de l’Aplicació (d’ara endavant, el/els usuari/s).

 

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES.

 

Per a procedir al registre, accés i posterior ús de l’Aplicació, l’usuari haurà de facilitar -de manera voluntària-, dades de caràcter personal (essencialment demogràfics i de salut), els quals seran incorporats a suports automatitzats titularitat de Mangrana Ventures S.L.

La recollida, emmagatzematge, modificació, estructuració i en el seu cas, eliminació, de les dades proporcionades pels usuaris, constituiran operacions de tractament dutes a terme per Mangrana Ventures S.L., amb la finalitat de garantir el correcte funcionament de l’Aplicació, mantenir la relació de prestació de serveis amb l’usuari, i per a la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

 

Les dades demogràfiques i de salut recollits seran utilitzats amb finalitats del propi ús de l’aplicació, és a dir, per a recomanar quin tipus de servei sanitari hauria d’usar-se concorde a la patologia descrita per l’usuari. Aquestes dades també seran usats de manera estrictament anònima per a millorar l’aplicació WtsWrng amb el sistema d’intel·ligència artificial pel qual passaran les dades, amb la finalitat de millorar la funcionalitat del sistema per a tots els usuaris. Finalment, seran usats per a mantenir un control epidemiològic de diferents malalties transmissibles que puguin anar sorgint de manera temporal, i per tant, per a alertar a les autoritats competents de salut per a prendre mesures preventives i correctives en cas que es detectin paràmetres fora del normal.

 

Podrem obtenir dades sobre la localització de l’usuari quan aquest doni l’explícit consentiment per a això, amb la condició d’activar unes certes funcions de l’aplicació que requereixen de la posició GPS (Follow Me!).

 

Les dades personals facilitades voluntàriament per l’usuari -especialment, el correu electrònic o e-mail- podran emprar-se en cas que aquest desitgi rebre més informació i recomanacions al correu electrònic, així com també per a remetre butlletins (newsletters), comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l’Aplicació, sempre que l’usuari hagi prestat prèviament el seu consentiment exprés per a la recepció d’aquestes comunicacions via electrònica.

 

A les dades identificatives del telèfon (UDID) els seran assignats una numeració aleatòria (UUID) amb la condició de mantenir un registre sobre l’ús de l’aplicació en els dispositius mòbils sense recollir dades personals del telèfon. Aquesta informació serà usada per a tenir mètriques d’ús, repetició d’ús de l’app i altres mesures d’efectivitat.

Respecte a les seves visites a la web o l’app, nosaltres ens reservem el dret a recollir automàticament la informació llistada a continuació, no obstant això aquesta informació no pot ser usada per a identificar-li:

 

 • Informació sobre el dispositiu que utilitza, com per exemple el model del seu mòbil, la versió del seu sistema operatiu, identificadors únics del seu dispositiu i informació sobre la seva xarxa mòbil.
 • Informació tècnica sobre el seu ordinador incloent, quan estigui disponible, la seva adreça IP, el sistema operatiu que utilitza o el tipus de navegador. Aquestes dades s’utilitzaran per a propòsits analítics i d’administració del sistema.
 • Informació detallada sobre les seves visites a la web i l’app, incloent URLs, data i hora, la durada de les visites a unes certes pàgines, i informació d’interacció amb la pàgina (clics, scrolling, etc.).
 • Informació precisa sobre l’app store des de la qual es va descarregar l’aplicació i
 • detalls de condicions i símptomes buscats (tots ells anonimitzats). [2]

 

 1. LEGITIMACIÓ.

 

El tractament de les dades de l’usuari es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 

El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc de l’usuari, posant a la seva disposició la present política de privacitat, que haurà d’acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte. En cas que l’usuari no faciliti a Mangrana Ventures S.L. les seves dades, o ho faci de manera errònia o incompleta, no serà possible procedir a l’ús de l’Aplicació.

 

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS.

 

Les dades personals proporcionades per l’usuari, es conservaran en els sistemes i bases de dades de Mangrana Ventures S.L., mentre aquell continuï fent ús de l’Aplicació, i sempre que no sol·liciti la seva supressió. Amb l’objectiu de depurar les possibles responsabilitats derivades del tractament, les dades es conservaran per un període mínim de cinc anys[3] .

 

 1. DESTINATARIS.

 

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Mangrana Ventures S.L., excepte obligació legal, alerta soci-sanitària o en qualsevol cas, prèvia sol·licitud del consentiment de l’usuari. D’una altra part, Mangrana Ventures S.L. podrà donar accés o transmetre les dades personals facilitades per l’usuari, a tercers proveïdors de serveis, amb els quals hagi subscrit acords per encàrrec de tractament de dades, i que únicament accedeixin a aquesta informació per a prestar un servei en favor i per compte de Mangrana Ventures S.L.

 

 1. RETENCIÓ DE DADES.

 

Mangrana Ventures S.L., informa l’usuari que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos [4] la informació imprescindible per a identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta al secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una recerca criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a la disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, es farà en virtut del que es disposa per la normativa sobre protecció de dades personals, i sota el màxim respecte a aquesta.

 

 1. PROTECCIÓ DE LA INFORMACIÓ ALLOTJADA.

 

Mangrana Ventures S.L. adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests. Si bé el Mangrana Ventures S.L., realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver estat suprimits i/o modificats durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat. Els serveis facilitats o prestats a través de l’Aplicació, excepte els serveis específics de back-up, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades pel Mangrana Ventures S.L. quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari. La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Mangrana Ventures S.L..

 

 1. EXERCICI DE DRETS.

 

Mangrana Ventures S.L., informa l’usuari que li assisteixen els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat, els quals podrà exercitar mitjançant petició dirigida al correu electrònic: info@wtswrng.com. Així mateix, l’usuari té dret a revocar el consentiment inicialment prestat, i a interposar reclamacions de drets enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

 

 1. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA.

 

En aplicació de la LSSI (Llei de Serveis de la Societat de la Informació), Mangrana Ventures S.L., no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes. En el cas d’usuaris amb els quals existeixi una relació contractual, jurídica o de serveis prèvia, Mangrana Ventures S.L., sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis deusu Mangrana Ventures S.L. que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En cas que l’usuari vulgui donar-se de baixa a l’hora de rebre les citades comunicacions, podrà fer-ho remetent la seva voluntat per e-mail al correu electrònic: info@wtswrng.com